Jalostus

Jalostus
 
 

IMG_9641

 

Schapendoesien jalostus, tuonnit ja kasvattajat Suomessa 1989 - 2013

Kasvatustoiminta alkoi Suomessa vuonna 1993, kun ensimmäinen schapendoespentue syntyi Suodenniemelle Nalle-Haukun kenneliin. Pentueen kasvattaja oli Anja Lahdenperä. Pentueen emä oli Saksasta tuotu Fiffi von Wulfskuhl ja isänä hollantilaista syntyperää oleva, Ranskasta aikuisena hankittu Utrecht de la Richesse.
 
Vuosina 1993 – 2013 Suomessa on syntynyt kaikkiaan 216 pentuetta. Pentueita syntyy noin 10 pentueen vuosi vauhdilla. Näissä pentueissa on rekisteröity kaikkiaan 1232 pentua. Suomessa syntyneitä pentuja on rekisteröity keskimäärin 60 pentua / vuosi, ja pentueessa on ollut keskimäärin 6 pentua. Schapendoeseja on Suomessa kasvattanut kaikkiaan 57 kasvattajaa, joista 22:llä on kennelnimi.
 

Schapendoeseja on tuotu kaikkiaan 68 koiraa, joista 34 urosta ja 34 narttua. Koiria on tuotu rodun kotimaan Hollannin lisäksi Saksasta, Ranskasta, Itävallasta, Belgiasta, Ruotsista ja Tanskasta.

 
Vuoden 2013 loppuun mennessä Suomen Kennelliiton tilastojen mukainen kokonaisrekisteröintimäärä on 1306 koiraa. Suomeen ensimmäisinä tuodut ja Suomeen syntyneet schapendoesit ovat jo "siirtyneet ajasta ikuisuuteen" ja koirakannan arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 800 yksilöä.

 

Jalostustoimikunta ja sen tehtävät

Jalostustoimikunta vastaa kaikkiin jalostukseen liittyviin kysymyksiin. Jalostusneuvonta on puolueetonta ja siinä huomioidaan koko käytettävissä oleva koiramateriaali ja pyritään pitämään rodun geenipohja laajana.
 
Toimikunnan tehtävänä on rodussa esiintyvien sairauksien seuranta, niistä tiedottaminen ja niiden johdosta tarvittaviin toimiin ryhtyminen sekä jalostustietoarkiston ylläpitäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kasvattajien koulutus ja tiedottaminen.
 
Jalostustoimikunnalla on yhdistyksen jäsenlehdessä oma palsta missä julkaistaan Suomen rekisteröinti- ja terveystutkimustiedot sekä tiedot suunnitelluista yhdistelmistä. Tiedot yhdistelmästä perustuvat kasvattajan tekemään kirjalliseen ilmoitukseen, joka on tehty yhdistyksen lomakkeelle.
 
Jalostustoimikunta tiedottaa jalostustoimikunnan alaisuudessa toimivalle pentuvälitykselle vaatimukset täyttävistä yhdistelmistä, katso kasvatusohjeet.

 

Jalostusasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen jalostus(a)schapendoes.fi.

 

Lomakkeet

Helpoiten teet jalostuasioissa ilmoituksesi käyttämällä nettilomakkeita. Voit myös lähettää lomakkeet skannattuna sähköpostitse osoitteeseen jalostus(a)schapendoes.fi.

Schapendoes Suomessa

Alkuvuosina Suomessa oli jossain määrin totuttu siihen, ettei schapendoeseja aina ollut saatavilla ja näin omistajiksi valikoitui henkilöitä, joilla oli ollut enemmän aikaa tutustua rotuun. Viime vuosina rekisteröintimäärän lisääntyessä on oltu tilanteessa, jossa pentuja on lähes poikkeuksetta ilman pidempää odotusaikaa saatavilla. Vielä ei kuitenkaan ole kovin huolestuttavasti huomattavissa, että pennut olisivat ylitarjonnan vuoksi jääneet pidemmäksi aikaa myymättä. On kuitenkin selkeästi ja hyvänä suuntauksena huomattavissa, että koiraa hankkivien, koirien terveyteen ja perinnöllisten sairauksien yleisyyteen sekä perinnöllisyyteen liittyvän yleisen tietoisuuden lisääntyessä, pentueiden vanhempien terveyssuosituksien täyttyminen ja tutkimustulokset terveistä vanhemmista ovat enenevässä määrin perusteita, joiden mukaan pentu hankitaan.

 

Uroksen omistajan vastuu

Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajan tulee osaltaan varmistua yhdistelmän sopivuudesta yhdistelmänä, varmistaa että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset ja luovuttaa uroksensa astutukseen vain vaatimukset täyttävälle nartulle ja terveysseikat huomioon ottaen vain mahdollisen turvalliseen yhdistelmään.
 
Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan runsaasti periyttävän jotakin virhettä tai sairautta. Uroksen omistajan ei tule antaa jalostukseen sellaista koiraa, joka ei osaa astua luonnollisesti ja antaa urosta jalostukseen vain sellaiselle nartulle, joka antaa astua luonnollisesti.
 
Uroksen omistajan on osaltaan huolehdittava siitä, ettei uroksen vuosittainen pentumäärä ylitä 6 %:a Suomen schapendoes-kannasta laskettuna kymmenen edellisen vuoden kokonaisrekisteröintimäärästä.
 
Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä.

 

Koiran kauppa ja kasvattajan vastuu

Pennut luovutetaan uusille omistajille aikaisintaan 7 viikon ikäisinä. Pennun kaupasta tai sijoituksesta tehdään kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton lomakkeita käyttäen. Kasvattaja luovuttaa pennun omistajalle rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun hoito-ohjeet, kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden merkityksestä ja kyseisen pennun mahdollisuudesta sairastua ja sairastumisen aiheuttamista toimenpiteistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.
 
Kasvattajan tulee toimia kasvatustyössään nk. hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on yksin vastuussa kasvattamistaan pennuista. Kasvattajan tulee valita nartulleen tavoiteohjelman vaatimukset täyttäviä uroksia. Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen tulee kunnioittaa myös toisten kasvattajien työtä. Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää jalostusyksilön vaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän runsaasti jotain sairautta tai virhettä. Kasvattajan ei tule käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan tai luonteeltaan epätyypillistä schapendoesia tai sellaista yksilöä, joka ei anna astua tai astu normaalisti.
 
Kasvattajan työ on suunnitelmallista niin, että hän kasvatustyöllään edesauttaa koirakannan pysymistä terveenä sekä populaation säilymistä laajana. Kasvattajan tulee seurata pentujen kehitystä ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omistajia heidän ongelmissaan. Kasvattajalta edellytetään, että hän antaa jalostustoimikunnalle yhdistelmästä tietoja niiden keräämistä varten laadittuja lomakkeita käyttäen. Jos pennussa ilmenee selviä perinnöllisiä vikoja tai sairauksia, tulee kasvattajan ilmoittaa niistä myös uroksen omistajalle.
 
Kasvattajan oletetaan olevan Suomen Kennelliiton jäsen ja allekirjoittaneen Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja käyttävän sen mukaisesti Suomen Kennelliiton sopimuslomakkeita kaikissa koirakaupan sopimustapauksissa.